Algemene voorwaarden sexting.nl

Welkom bij www.sexting.nl. Hartelijk dank voor uw bezoek. Om ervoor te zorgen dat www.sexting.nl voor een ieder werkt, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op de bezoekers/gebruikers van deze website.

Contactgegevens

betaling B.V.
Vismarkt 5-1
9712 CA Groningen

KvK-nr: 84778849
BTW-nr: NL863364482B01

Tel: 0363690062

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Sexting.nl is een website van betaling B.V.
1.2 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website sexting.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten die via deze website worden aangeboden
1.3 Website: www.sexting.nl
1.4 sexting.nl biedt haar bezoekers de gelegenheid geld op hun account te zetten om zo te betalen voor premium services. De betalingen worden veilig verwerkt via onafhankelijke payment provider.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat van deze Website wordt gemaakt, alsmede op alle diensten die op de website worden aangeboden of die via de website worden afgenomen.
2.2 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door sexting.nl zijn aanvaard. sexting.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2.3 Volgens het Burgerlijk Wetboek is sexting.nl niet aansprakelijk voor de informatie die door bezoekers via de Website of anderszins wordt verstrekt op bijvoorbeeld het profiel van de bezoeker.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van toepassing.

Artikel 3 Inhoud en gebruik Website

3.1 sexting.nl functioneert als een platform en is niet als zodanig betrokken bij de eventuele daadwerkelijk door bezoeker aangeboden en/of geleverde diensten. sexting.nl kan derhalve geen controle uitoefenen op de kwaliteit of de legaliteit van de aangeboden en/of geleverde diensten.
3.2 sexting.nl is slechts toegankelijk voor meerderjarige personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Het is bezoeker alleen toegestaan gebruik te maken van de Website indien zij meerderjarig zijn.
3.3 sexting.nl heeft als doel te functioneren als een sextingplatform waar bezoeker elkaar kunnen treffen. sexting.nl is geen partij bij een tussen Bezoekers door middel van deze website tot stand gekomen overeenkomst.
3.4 Aan de content van de Website kan aanstoot worden genomen. Indien Bezoeker aanstoot neemt aan erotisch getinte teksten en/of afbeeldingen is het raadzaam geen gebruik te maken van de Website.
3.5 Het is een ieder ten strengste verboden op enigerlei wijze activiteiten te ontplooien in relatie tot Bezoekers of andere gebruikers van de Website inbreuk maken op rechten van anderen.
3.6 Het is niet toegestaan om je te presenteren en/of voor te doen als een ander persoon of om jezelf andere kenmerken toe te dichten dan de kenmerken die je bezit. Bezoeker wordt te dien aanzien verzocht overtreding van voornoemd gebod te allen tijde te melden aan sexting.nl.
3.7 Een ieder die gebruik maakt van de Website dient zich te onthouden van enige activiteit die de continuïteit van de Website in gevaar kan brengen.
3.8 sexting.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de Website offline te halen in verband met (onderhouds)werkzaamheden.
3.9 sexting.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op de Website.
3.10 sexting.nl noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de diensten of de inhoud daarvan is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van, of de interpretatie van de aangeboden diensten

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Het plaatsen van foto's waarop het auteursrecht of portretrecht rust van een ander dan de bezoeker zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende van die foto's is niet toegestaan. De bezoeker/gebruiker verklaart hierdoor dat de door de bezoeker geplaatste foto's geen inbreuk maken op de rechten van derden.
4.2 Het is voor een bezoeker niet toegestaan om foto's te gebruiken waarop de bezoeker niet zelf is afgebeeld. Het is niet toegestaan om teksten te gebruiken waarvan de rechthebbende vooraf geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan de gebruiker van sexting.nl om die teksten te gebruiken
4.3 De door bezoeker/gebruiker geplaatste foto's en/of teksten mogen niet misleidend zijn.
4.4 Het is niet toegestaan (gedeelten van) de Website te reproduceren, kopiëren of dupliceren, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming door sexting.nl is verleend.
4.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website berusten bij sexting.nl.

Artikel 5 Informatie over prijzen en betalingsmethoden van Bezoekers

5.1 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's, tenzij anders aangegeven
5.2 sexting.nl accepteert alleen betalingen via de op haar site vermelde betalingsmethoden
5.3 sexting.nl behoudt zich het recht voor om (prijs)wijzigingen aan te brengen op de website.
5.4 sexting.nl vergoedt alleen aangekochte credits in een hoeveelheid welk saldo naar evenredigheid van de afgenomen dienst en prijs door haar wordt vastgesteld en alleen ingeval het krediet geheel of ten dele teloor is gegaan door een technisch disfunctioneren van haar site. sexting.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de geleverde diensten door de andere gebruikers en geeft ook in deze geen compensaties. Niettegenstaande het bovenstaande is sexting.nl niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen in prestaties, onderbrekingen, defecten, communicatiestoringen, diefstal of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van gegevens of enige andere oorzaak van een actie, voor elk bedrag boven het door de gebruiker betaalde bedrag aan sexting.nl. zie verder ook artikel 7.
5.5 Klachten dienen binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voorgedaan te worden gemeld bij de Service afdeling van sexting.nl, de contactgegevens van deze afdeling zijn op de site vermeld.
5.6 Betalingen worden door sexting.nl in ontvangst genomen d.m.v. Een payment provider.
5.7 Indien een gebruiker op enig moment beslist af te zien van het verder gebruikmaken van de diensten die door en of via sexting.nl worden aangeboden, kan de gebruiker verzoeken zijn nog niet gebruikte saldo te laten retourneren. De tegenwaarde in Euro's wordt door sexting.nl vastgesteld en onder inhouding van een administratieve vergoeding zoals die onder meer door de payment provider aan sexting.nl in rekening wordt gebracht.

Artikel 6 Kwaliteit foto's

6.1 Gebruikers moeten bij het plaatsen van foto's, foto's van een goede kwaliteit plaatsen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 sexting.nl kan door Bezoeker nimmer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onderbrekingen in de digitale communicatie.
7.2 In overeenstemming met artikel 6:196c BW is sexting.nl niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, want sexting.nl:
- functioneert als een platform;
- neemt niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie;
- bepaalt niet aan wie de informatie wordt doorgegeven
- selecteert of wijzigt de informatie niet.
7.3 sexting.nl is levert alleen de website en het platform.
7.4 Indien Bezoeker geconfronteerd wordt met aanstootgevende en/of inbreuk makende praktijken binnen op de Website aangeboden diensten wordt Bezoeker verzocht direct contact op te nemen met onze servicedesk. Sexting.nl zal vervolgens een onderzoek instellen en kan besluiten tot verwijdering van de aanstootgevende en/of inbreuk makende foto's en/of teksten en/of besluiten tot uitsluiting van de bezoeker sexting.nl doet overigens al het mogelijke om aanstootgevende en/of inbreuk makende content van de website te weren. Zodra sexting.nl op de hoogte wordt gebracht van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, of sexting.nl dergelijke activiteiten door eigen waarneming constateert, zal sexting.nl al het mogelijke ondernemen om tot beëindiging/verwijdering daarvan over te gaan.
7.5 Het is geheel aan sexting.nl om te beoordelen en te beslissen of bepaalde foto's, teksten en/of content als aanstootgevend en/of inbreuk makend aan te merken zijn.
7.6 Het is niet toegestaan om hyperlinks te plaatsen die doorverwijzen naar andere websites dan sexting.nl.
7.7 sexting.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van hyperlinks die doorverwijzen naar onze Website door derden.

Artikel 8 Geschillen

8.1 sexting.nl staat buiten mogelijke geschillen tussen Bezoeker en kan enkel bemiddelend optreden bij eventuele geschillen.

Artikel 9 Klachten

9.1 Voor klachten kan Bezoeker zich wenden tot de servicedesk. Bezoeker kan daartoe een e-mail sturen aan het e-mailadres dat op de Website is vermeld of het contactformulier gebruiker.
9.2 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door sexting.nl kan Bezoeker een antwoord daarop tegemoet zien.

Artikel 10 Privacy en controle

10.1 sexting.nl waarborgt de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van Bezoeker en zal nimmer zonder daartoe gehouden te zijn gegevens verstrekken aan een andere partij.
10.2 De ontvangen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het waarborgen van onze kwaliteit, het ontwikkelen van onze diensten en het kunnen opereren van de Website. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om geconstateerde handelingen die mogelijkerwijs in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden verder te onderzoeken, te definiëren en/of op te helderen.
10.3 sexting.nl is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal dan ook zorgvuldig met uw gegevens omgaan en met andere partijen delen.

Artikel 11 Verdiensten, inloggegevens en betaling

11.1 Prijzen en vergoedingen voor de Diensten die Sexting model via het Platform aanbiedt zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. Sexting model is verantwoordelijk voor de verificatie van de correctheid van de vermelde prijzen en vergoedingen en dient zelf een BTW nummer aan te vragen.
11.2 Sexting.nl doet aan Sexting model afdracht van de verdiensten die Sexting model via het Platform genereert, verminderd met een vast bedrag voor de gebruikmaking van het Platform. Verdiensten worden per e-mail of anderszins via het Platform aan Sexting model bekend gemaakt en bestaan uit verschillende componenten, bijvoorbeeld een vergoeding voor tijd of een vergoeding per beantwoord bericht. Tenzij anders overeen gekomen, verricht Sexting.nl wekelijks de betaling over de afgelopen kalenderweek voor de betaalde en geïncasseerde Diensten op de door Sexting model aangemelde wijze. De specificatie is voor Sexting model digitaal in te zien via haar Account.
11.3 Het is Sexting.nl te allen tijde toegestaan verdiensten en uitbetalingen aan Sexting model te wijzigen, indien Sexting.nl hiertoe is genoodzaakt. Sexting.nl zal van een dergelijke wijziging melding doen aan Sexting model door middel van een bericht aan het Account van Sexting model, dan wel een pop-up bericht dat verschijnt wanneer Sexting model inlogt, of een email.
11.4 Voor betaling van vergoedingen en eventuele geschillen daarover zijn de door Sexting.nl opgeslagen gegevens ten aanzien van de activiteiten van Sexting model op het Platform maatgevend. De gelogde gegevens dienen ter controle van de hoeveelheid activiteiten en omvatten onder meer inlogtijd, chat-, beeld- en voice logs. Sexting.nl zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
11.5 Sexting model kan tot vijftien (15) dagen na het beschikbaar stellen van de specificatie bezwaar aantekenen. Hierna is de specificatie definitief.
11.6 Sexting model is zelf en als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht van belastingen en eventuele premies. Sexting model vrijwaart Sexting.nl voor iedere aanspraak van de fiscus of sociale verzekeringsinstanties in verband met de door Sexting model ontvangen vergoedingen voor de Diensten.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Sexting.nl.

Uitgelezen op deze pagina? Plaats een (gratis) sex advertentie en kom in contact met sexting gebruikers!

PLAATS ADVERTENTIE
Ben jij 18 jaar of ouder? Ja, ik ben 18+ Nee

Je stoutste webcam sex dromen worden werkelijkheid op webcam-sex.nl wanneer je ouder dan 18 jaar bent.

Ben je niet ouder dan 18? Helaas, dan verzoeken we vriendelijk om dit sex webcam platform te verlaten. Op dit platform zitten namelijk duizenden cammers die (meestal) naakt voor de webcam performen. Dit is niet geschikt voor leeftijden onder de 18 jaar oud.